ธันวาคม 6, 2021

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับ เข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 285 อัตรา เงินเดือน 11,500-19,830 บาท สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับ เข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 285 อัตรา เงินเดือน 11,500-19,830 บาท สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับ เข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 285 อัตรา เงินเดือน 11,500-19,830 บาท สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564

กรมราชทัณฑ์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

(1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท และ อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
-เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

(2)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

(3) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา

(4) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

(5) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท และ อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชา เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

(6) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 275 อัตรา

(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท และ อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท วุฒิปวส ทันตกรรมสาธารณสุข
– ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

 

 

การรับสมัคร
กรมราชทัณท์ เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://ww.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล ข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

ดูเอกสารการสมัครงาน ของ กรมราชทัณฑ์ ฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมราชทัณฑ์ เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!