พฤษภาคม 21, 2022

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับ เข้ารับราชการ 140 อัตรา วุฒิปวส-ป.ตรี อัตราเงินเดือน 11,500-16,500 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับ เข้ารับราชการ 140 อัตรา วุฒิปวส-ป.ตรี อัตราเงินเดือน 11,500-16,500 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับ เข้ารับราชการ 140 อัตรา วุฒิปวส-ป.ตรี อัตราเงินเดือน 11,500-16,500 บาท

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิซา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4 ตำแหน่งนายช่างฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 60 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

 

 

การรับสมัครสอบ
-รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https:/moi.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด

ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com
(๒) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com หรือ vww.personnelmoi go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บริษัท สยามเภส์ช จำกัด เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!