กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับพยาบาลตำรวจ 4 อัตรา ตั้งแต่ 20-30 ธันวาคม 2564

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับพยาบาลตำรวจ 4 อัตรา ตั้งแต่ 20-30 ธันวาคม 2564

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับพยาบาลตำรวจ 4 อัตรา ตั้งแต่ 20-30 ธันวาคม 2564

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ดำเนินการรับสมัครและคัตเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดยวิธีการคัดเลือก

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครู
ผู้บังคับหมวด (สบ ๑ (ทำหน้าที่ ผู้บังคับหมวดพยาบาล ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน จำนวน ๔ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๐๘ ๑๑๔๒๐ .๓๘๘, ๒๕๒๘ ๑๑๔๒๐ o๓๘๙, ๒๕๐๘ ๓ด๔๒๐ ต๙ㆍ และ ๒๕๐๘ ด๑๔๒๐ ๐๓๙๓)

๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวซ้อง ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากจุนาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจบจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีระดับคะแนนการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากส.ภาการพยาบาลโดยวุฒิ การศึกษา ดังกล่าว ต้องสำเร็จและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษา นั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔) และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาที่กำหนด จะนำมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

๒.๒.๒ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะดำเนินการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษานั้น 1 ก่อนมีการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจ หากภายหลังปรากฎว่าทางสถาบันการศึกษานั้น 1 ไม่รับรองวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.bpp.go.th และ www.policehospital.org พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและนำมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ด กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนขายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวัน และเวลาราชการ

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพห์ ㆍ ๐๒๒๗๙ ๙๕๒๐ ต่อ ๕๑๑๑ต ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน เว็บไชต์ www.bpp.go.th และ www.policehospital.org พร้อมกรอกย้อมูลลง ในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงหญาไท เขตพญาไท กรุงเทหมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็มได้ที่>>>

ขอขอบคุณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!