สิงหาคม 9, 2022

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร ตำรวจ 546 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี วันที่ 28 มี.ค.-21 เม.ษ. 65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร ตำรวจ 546 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี วันที่ 28 มี.ค.-21 เม.ษ. 65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร ตำรวจ 546 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี วันที่ 28 มี.ค.-21 เม.ษ. 65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และรับสมัครและคัดเลือก/รับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 รวมจำนวน 546 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 21 เม.ย.65

ประกาศรับสมัคร วันที่ 21 – 27 มี.ค.65
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 28 มี.ค. – 21 เม.ย.65
สอบข้อเขียน วันที่ 12 มิ.ย.65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 23 มิ.ย.65

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้

1 รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 41 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 9

2 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 400 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน
ในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 45 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล
ในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 25 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง รองสรวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 รับสมัคร์และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 35 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้ที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

คุณสมบัติ

– เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชาย

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีสำเร็จ นสต. ให้เริ่มนับอายุราชการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ต.ต.)

– มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม

– มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร

2 ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และ เพศหญิง จำนวน 100 อัตรา

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

-เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

3 ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

– เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

4 ดำรงตำแหน่ง รองสรวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

– เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้ที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือเทียบเท่า ท่างช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

– เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

ผู้ที่มีความสนใจ สมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ สมัครได้ทางออน์ไลน์ www.policeadmission.org

สอบถามข้อมูลหน่วยรับสมัคร
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา โทร. 02-941-3162,02-941-1928.02-941-2698
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02-205-1526
ตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 073-212870

ขอขอบคุณ กองการสอบ เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!